Käyttöehdot

Viimeksi päivitetty 18.2.2022

1. Sopijapuolet ja sopimuksen synty

Näitä käyttöehtoja (“Käyttöehdot”) sovelletaan kaikkiin City Digital -konserniin kuuluvien yritysten  käyttäjälle (“Käyttäjä”) toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin (yhdessä ”Palvelut” ja kukin erikseen ”Palvelu”), ellei toisin ole todettu tai sovittu. Palvelun käyttöä koskeva sopimus (“Sopimus”), johon sovelletaan näitä Käyttöehtoja, syntyy, kun Käyttäjä ottaa Palvelun käyttöön. Sopimuksen osapuolet ovat Palvelusta riippuen City Digital Oy (y-tunnus: 2110789-4), Online Technology Group Oy (y-tunnus: 3104918-1), TableOnline Finland Oy (y-tunnus: 2349007-3), EatAndTheCity Oy (y-tunnus: 2716427-5) tai Ratkojat Oy (y-tunnus: 2685586-7) (kaikki erikseen “Palveluntarjoaja”) ja Käyttäjä. Palveluntarjoaja   ja Käyttäjä myös yhdessä ”Osapuolet” ja erikseen ”Osapuoli”.

Palveluihin  sovelletaan myös kunkin Palvelun omia sääntöjä (yhdessä ”Säännöt”). Voimassa olevat Säännöt ovat saatavilla kussakin Palvelussa. . Säännöt muodostavat tämän Sopimuksen kiinteän osan. Palveluntarjoaja  varaa oikeuden muuttaa Sääntöjä tai näitä Käyttöehtoja koska tahansa. Palveluntarjoaja   pyrkii ilmoittamaan Käyttäjälle muutoksesta etukäteen Palvelussa  tai muutoin. Käyttäjän jatkaessa Palvelun  käyttämistä Sääntöjen tai Käyttöehtojen muuttumisen jälkeen Käyttäjän katsotaan hyväksyneen uudet ehdot. Jos näiden Käyttöehtojen ja Palvelun Sääntöjen välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan ensisijaisesti Palvelun Sääntöjä ja sen jälkeen näitä Käyttöehtoja.

2. Rekisteröityminen

2.1 Palveluihin rekisteröityminen

Tietyt Palvelut edellyttävät rekisteröitymistä. Rekisteröitymisen yhteydessä ja  Palveluita  käyttäessään Käyttäjän on ilmoitettava Palvelun pyytämät tiedot. Käyttäjä sitoutuu olemaan esiintymättä toisena luonnollisena tai oikeushenkilönä tai tällaisen edustajana sekä olemaan antamatta väärää kuvaa suhteestaan toiseen luonnolliseen tai oikeushenkilöön.

Luonnollisella tai olemassa olevalla oikeushenkilöllä on oikeus rekisteröityä Käyttäjäksi. Luonnollisen henkilön rekisteröitymisen edellytyksenä on vähintään 13 vuoden ikä, ellei palvelukohtaisissa ehdoissa tai Säännöissä ole toisin todettu. Myös yrityskäyttäjä tai yhdistys voi rekisteröityä tiettyjen Palveluiden käyttäjäksi. Varmistettu yritysprofiili edellyttää erillistä sopimusta ko. Palveluntarjoajan kanssa.

2.2 Käyttäjän tunnistautuminen

Palveluiden  käyttäminen voi edellyttää tunnistautumista, joka voi tapahtua käyttäjätunnuksella, salasanalla, IP-osoitteella, tai useamman edellä mainitun yhdistelmällä tai muulla tavalla.

Käyttäjän on säilytettävä käyttäjätunnuksensa ja salasanansa tai muu vastaava tunnistautumistietonsa (”Tunnistautumistieto”) huolellisesti siten, että ne eivät joudu kolmannen osapuolen tietoon. Käyttäjä vastaa kaikista hänen Tunnistautumistiedoillaan tehdyistä toimista, laiminlyönneistä ja muusta käytöstä, oli sitten kyse Tunnistautumistietojen oikeutetusta tai oikeudettomasta käytöstä.

Mikäli Tunnistautumistiedot ovat joutuneet kolmannen osapuolen tietoon, Käyttäjän on välittömästi muutettava Tunnistautumistietonsa ja ilmoitettava asiasta Palveluntarjoajalle.

3. Yhteistyökumppaneiden palvelut

Palveluiden  sisälle voi kuulua tai niiden  kautta Käyttäjällä voi olla pääsy Palveluntarjoajan yhteistyökumppaneiden (”Yhteistyökumppanit”) tarjoamiin palveluihin. Kunkin Yhteistyökumppanin tarjoamat palvelut tarjotaan kyseisen Yhteistyökumppanin nimissä ja vastuulla, ja kyseisen Yhteistyökumppanin soveltuvien palveluehtojen ja -tietojen mukaisesti. Jos Yhteistyökumppani  käsittelee tässä yhteydessä Käyttäjien henkilötietoja, on rekisterinpitäjä siltä osin Yhteistyökumppani, ja se käsittelee tietoja palvelunsa tietosuojaselosteesta ilmenevien periaatteiden mukaisesti.

Palveluntarjoaja voi lisätä ja muuttaa kaikkia Palveluita, niiden osia ja toiminnallisuuksia sekä poistaa niitä käytöstä tilapäisesti tai pysyvästi oman harkintansa mukaan.

Palvelukuvauksissa, esittelylehtisissä tai muussa markkinointimateriaalissa esitetyt tiedot eivät sido Palveluntarjoajaa .

4. Palveluihin  toimitettu aineisto ja oikeudet tällaiseen aineistoon

Palveluntarjoaja vastaa ainoastaan Palveluihin  itse tuottamansa aineiston sisällöstä, johon pidätetään kaikki oikeudet näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

Palveluntarjoaja  ei vastaa Palveluiden muusta sisällöstä eikä muusta Palveluiden kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä, kuten käyttäjien Palveluun toimittamasta tai Palvelussa esittämästä aineistosta (esimerkiksi tiedoista, audiovisuaalisesta sisällöstä, ilmoitetuista tuotteista, tavaroista, palveluista, keskusteluista, mielipiteistä, suosituksista, neuvoista eikä Palveluissa  esitettyjen ilmoitusten sisällöstä, artikkeleista, kuvista, videoista, äänitallenteista tai muusta vastaavasta aineistosta (jäljempänä ”Aineisto”). Palveluntarjoaja ei valvo, tarkista tai seulo Palveluihin toimitettua tai Palveluita hyväksikäyttäen kolmansille osapuolille toimitettua tai kolmansilta osapuolilta saatua Aineistoa, eikä Palveluntarjoaja vastaa näiden Aineistojen ja tietojen saatavuudesta taikka lainvastaisesta tai loukkaavasta sisällöstä. Palveluntarjoaja ei vastaa Palveluita  hyväksikäyttäen välitetyn Aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvasta vahingosta. Aineistoa ei palauteta.

Käyttäjä vastaa Aineistosta, jonka Käyttäjä toimittaa Palveluun tai Palvelun kautta toisille käyttäjille tai muille kolmansille osapuolille. Erityisesti, mutta siihen rajoittumatta Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjän Palveluun toimittama tai Käyttäjän Palvelun kautta saataville saattamaa Aineistoa voidaan käyttää ja julkaista Palveluissa ja että Aineisto on tämän Sopimuksen ja Sääntöjen mukaista, eikä aiheuta häiriötä Palveluiden  tai kolmannen osapuolen viestintäverkolle tai tietojärjestelmille tai loukkaa kolmansien osapuolten tekijän- tai muita oikeuksia, kunniaa, yksityisyyttä, hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä. Jos Palveluntarjoaja, viranomainen tai kolmas osapuoli toteaa tai epäilee, että Palveluun  on toimitettu tai Palvelun  kautta on toimitettu toisille käyttäjille tällaista Aineistoa, Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa tällainen Aineisto tai muutoin estää sen käyttö Käyttäjää kuulematta ilman ennakkovaroitusta. Palveluntarjoaja ei vastaa toisten käyttäjien Palveluun  lataamien Aineistojen tai tietojen Käyttäjälle aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä.

Siltä osin kuin Palveluissa voi kirjoittaa, julkaista, esittää, näyttää tai muutoin saattaa saataville Käyttäjän itse laatimia Aineistoja, tietoja saa esittää ainoastaan palvelun virallisilla kielillä.

Kaikki oikeudet Käyttäjän Palveluihin  toimittamaan Aineistoon jäävät Käyttäjälle. Käyttäjä myöntää Palveluntarjoajajalle ja sen kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille  maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, peruuttamattoman ja maksuista vapaan oikeuden valmistaa Aineistosta kappaleita sekä julkaista ja saattaa Aineisto yleisön saataville Palveluissa   sekä kaikilla muilla tavoilla ja menetelmillä käyttää ja hyödyntää Aineistoa kaupallisesti. Palveluntarjoaja voi tehdä Aineistoon hyvän tavan mukaisia muutoksia. Palveluntarjoaja voi siirtää tässä sille myönnetyt oikeudet eteenpäin tai myöntää niihin alilisenssejä. Käyttäjä myöntää Palveluntarjoajalle oikeudet Aineistoon korvauksetta. Käyttäjä vastaa siitä, että sillä on tarvittavat oikeudet ja muut luvat (kuten luvat videoissa ja kuvamateriaalissa esiintyviltä henkilöiltä) tässä mainittujen oikeuksien myöntämiseen.

5. Yksityisyys ja evästeet

5.1 Henkilötietojen tallentaminen ja käsittely

Palveluntarjoaja käsittelee Käyttäjien rekisteröitymisen yhteydessä antamia ja myöhemmin kerättyjä henkilötietoja tietosuojaselosteen osoitteessa https://citydigitalfi.demo.site/tietosuojaseloste/ sekä kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjä voi joissakin Palveluissa vaikuttaa henkilötietojen jakamiseen omien julkisuusasetustensa mukaisesti.

5.2 Evästeet

Palveluiden käytön yhteydessä Palveluntarjoaja  ja sen valitsemat yhteistyökumppanit tallentavat Käyttäjän päätelaitteille evästeitä, jotka ovat välttämättömiä Käyttäjän tilaaman Palvelun tarjoamiseksi. Käyttäjän päätelaitteelle voidaan tallentaa myös muita evästeitä. Tarkemmat tiedot evästeiden käytöstä on esitetty evästekäytännöissä osoitteessa https://citydigitalfi.demo.site/evasteinformaatio/

6. Hinnat, maksuehdot ja maksutavat

Useat Palvelut ovat maksuttomia. Mahdollinen Palvelun maksullisuus ja maksuehdot ilmenevät näistä Käyttöehdoista, Säännöistä ja/tai Palvelun Internet-sivustolla tai sovelluskaupan kautta saatavilla olevasta hinnastosta. Käyttäjä sitoutuu maksamaan Palveluntarjoajalle maksullisten Palveluiden käytöstä näissä Käyttöehdoissa, Palvelun verkkosivuilla, Säännöissä tai hinnastossa ilmoitetut hinnat.

Palveluiden hinnoittelu koskee vain Palveluntarjoajan tarjoamia Palveluita. Palveluntarjoaja ei vastaa puhelin- ja Internet-operaattoreiden ja muiden Palveluiden käyttöä varten tarpeellisten osapuolien hinnoittelusta. Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käyttämisestä aiheutuvista tietoliikennekustannuksista.

Palveluiden Internet-sivustolla mahdollisesti toimivien muiden Yhteistyökumppanien palvelumaksut ilmenevät heidän palveluehdoistaan ja -tiedoistaan. Yhteistyökumppanit voivat veloittaa tarjoamistaan palveluista kyseisten ehtojen ja tietojen mukaisesti.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palveluiden hintoja sekä Palveluiden maksullisuutta. Palvelun hintojen ja Palvelun maksullisuuden muutoksista ilmoitetaan ennen muutoksen voimaantuloa Palvelussa, Palvelun internet-sivustolla tai muulla tavalla. Käyttäjällä on tällöin oikeus irtisanoa Sopimus Palvelun osalta päättymään muutoksen voimaantulopäivästä lukien. Palveluntarjoaja ei vastaa muutoksesta mahdollisesti Käyttäjälle aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista.

Palveluiden tilauksiin sovelletaan kunkin Palvelun Sääntöjä. Ellei Palvelun Säännöissä ole muuta mainittu, kertatilauksena tilattua Palvelua ei voi irtisanoa tilausjakson aikana. Ellei Palvelun Säännöissä ole muuta mainittu, kestotilauksen voi irtisanoa laskutusjakson loppuun, Säännöissä kuvatun menettelyn mukaisesti. Jos Käyttäjältä evätään pääsy Palveluun Käyttöehtojen tai Sääntöjen vastaisen käytön takia, Käyttäjän mahdollisesti jo maksamia käyttämättömiä maksuja ei palauteta.

Käytössä olevat maksutavat ilmoitetaan Palveluissa tai Palveluiden Säännöissä. Tekstiviestillä tilatut Palvelut veloitetaan teleoperaattorin matkapuhelinlaskulla. Tekstiviestipalvelut toimivat vain Palvelun Säännöissä ilmoitettujen operaattoreiden liittymillä. Verkkopankkitunnuksilla ja luottokortilla tehdyt maksutapahtumat suoritetaan suojattua yhteyttä käyttäen. Palveluntarjoaja  ei talleta verkkopankki- tai luottokorttitietoja. Maksutapahtumat suoritetaan kolmannen osapuolen maksulomaketta käyttäen ja kyseessä oleva kolmas osapuoli vastaa maksutapahtumasta. Maksutapahtuman alkaessa käyttäjälle kerrotaan aina maksutapahtuman suorittavan kolmannen osapuolen maksuehdot.

Käyttäjä vahvistaa sen, että maksu- ja tilaustiedot on annettu Palvelussa välineeseen sopivalla tavalla. Tilattu maksullinen Palvelu katsotaan otetuksi Käyttäjän suostumuksella käyttöön välittömästi tilauksen jälkeen, eikä Käyttäjällä ole kuluttajasuojalain mukaista peruutusoikeutta.

7. Palveluiden käyttö

Palveluita  on käytettävä näiden Käyttöehtojen ja Sääntöjen mukaisesti sekä aina siten, että käytöstä ei aiheudu häiriötä muille käyttäjille, Palvelulle, Palveluntarjoajille tai kolmansille osapuolille. Palveluita  ei saa käyttää lain tai hyvän tavan vastaisesti. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palveluita vain näissä Käyttöehdoissa ja Säännöissä nimenomaisesti sallittuihin tarkoituksiin. Mikäli Osapuolten välillä on erimielisyys Palvelun toteutuneen tai aiotun käytön tarkoituksesta, määrittää Palveluntarjoaja käytön luonteen omassa harkinnassaan.

Käyttäjä saa käyttää Palveluita vain omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä. Käyttäjä ei saa ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa käyttää Palvelua  tai Palvelun  sisältöä samanlaisen palvelun kehittämiseen, tuottamiseen tai markkinoille saattamiseen, jälleenmyydä Palvelun  sisältöä kolmannelle osapuolelle tai käyttää Palvelua  tai sen sisältöä mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen. Lisäksi Käyttäjä sitoutuu olemaan ottamatta yhteyttä kehenkään Palvelun  käyttäjään kaupallisessa tai muussa elinkeinon harjoittamisen tarkoituksessa.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua  tai  sen sisältöä minkään oman palvelunsa osana ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta kopioida, siirtää, luovuttaa tai saattaa yleisön saataviin, muutettuna tai muuttamattomana, Palvelua tai Palvelun sisältöä muutoin kuin tämän Sopimuksen tai lain niin salliessa. Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Palveluntarjoajan  etukäteistä kirjallista suostumusta siirtää Palvelun tai Palvelun  sisällön tähän Sopimukseen perustuvaa käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata Palveluihin liittyvää lähdekoodia tai hyödyntää Palveluiden lähdekoodin muutoin.

Käyttäjä hankkii itse Palveluiden käyttämiseen tarvitsemansa laitteet, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet sekä vastaa niistä. Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että Palvelut täyttävät kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset. Käyttäjä on tietoinen siitä, että internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Palveluiden toimivuuteen puutteita, ja että tietoturvallisuus muodostaa riskin tietojärjestelmissä. Käyttäjä vastaa itse oman tietokoneen, tietojärjestelmän tai muun vastaavan laitteen suojauksesta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palveluiden  tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien kuten tietokonevirusten Käyttäjälle aiheuttamista vahingoista, menetyksistä tai kuluista.

8. Palveluiden saatavillaolo

Palvelut  pyritään pitämään käytössä 24 tuntia vuorokaudessa 7 viikonpäivänä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan takaa Palveluiden tai niiden osien häiriötöntä toimivuutta ja saatavuutta. Palveluntarjoaja pyrkii korjaamaan Palveluiden virheet kohtuullisessa ajassa siitä, kun se on saanut tiedot virheistä. Palvelut toimitetaan sen sisältöisenä ja niillä toiminnallisuuksilla ja ominaisuuksilla kuin ne kulloinkin ovat saatavilla.

Huoltotoimenpiteet ja mahdolliset häiriöt saattavat aiheuttaa katkoja Palveluiden käytössä. Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelun tuottaminen tai alentaa saatavuutta, jos se on tarpeen (a) Palvelun muutos- tai parannustöiden vuoksi, (b) yhteyden, järjestelmän, verkon tai laitteen rakennus- tai kunnossapitotöiden vuoksi, tai (c) muun syyn vuoksi. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys jää lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu Käyttäjälle mahdollisimman vähän haittaa. Palveluntarjoaja tiedottaa Käyttäjälle keskeytyksestä mahdollisuuksien mukaan internet-sivustollaan, tai mobiili- tai tabletsovelluksessaan.

Palveluita ei ole tarkoitettu Aineiston tai muun tiedon pitkäaikaiseen tallentamiseen ja Käyttäjä vastaa kaiken Aineiston tai muun Palveluihin ladatun tai tallennetun tiedon varmuuskopioinnista.

Palveluntarjoajan vastuu Palveluiden keskeytyksistä, virheistä ja puutteista rajoittuu tässä kohdassa 8 sanottuun, eikä Palveluntarjoaja vastaa muilta osin Käyttäjälle keskeytyksestä, virheistä tai puutteista, tai Aineiston tai muun Käyttäjän Palveluun lataaman tai tallentaman tiedon tai Aineiston menetyksestä tai korruptoitumisesta, Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista, kuluista tai menetyksistä.

9. Immateriaalioikeudet

Kaikki oikeudet Palveluihin, Palveluissa käytettyihin rekisteröityihin ja rekisteröimättömiin tavaramerkkeihin ja Palveluissa saatavilla olevaan sisältöön, Käyttäjien Palveluun lataamaa Aineistoa lukuun ottamatta, kuuluvat Palveluntarjoajalle, sen lisenssinantajille tai Yhteistyökumppaneille. Ne saavat suojaa soveltuvan immateriaalioikeuslainsäädännön ja kansainvälisten immateriaalioikeuksia koskevien sopimusten nojalla. Palveluntarjoaja, sen lisenssinantajat ja Yhteistyökumppanit pidättävät itsellään kaikki ne oikeudet, joita tässä Sopimuksessa ei nimenomaisesti myönnetä Käyttäjälle.

10. Voimassaolo ja päättyminen

10.1 Sopimuksen voimassaolo

Tämä Sopimus on voimassa toistaiseksi, ja se pysyy voimassa niin kauan kuin Palveluntarjoaja tarjoaa Palveluita ja Käyttäjä käyttää niitä. Sopimuksen päättyminen ei vapauta Käyttäjää velvollisuuksista, jotka ovat syntyneet ennen Sopimuksen päättymistä (esimerkiksi velvollisuus maksaa maksullisten Palveluiden hinnat).

10.2 Sopimuksen tai Palvelun päättäminen

Jos Käyttäjä rikkoo tätä Sopimusta tai Sääntöjä, Palveluntarjoaja voi estää Käyttäjän Palvelun käytön tai poistaa Käyttäjän Aineiston ilman varoitusta sekä päättää Sopimuksen välittömin vaikutuksin.

Palveluntarjoaja voi lopettaa Palvelun tarjoamisen tai sulkea Käyttäjän Palvelusta kokonaan tai tilapäisesti milloin tahansa perustellusta syystä ilman korvausvelvollisuutta. Edellä tarkoitettu perusteltu syy voi muiden ohella olla yksi tai useampi seuraavista:

 1. Käyttäjä on aiheuttanut häiriötä televerkolle, teleliikenteelle, toisille käyttäjille, kolmansille osapuolille tai käyttää epäkuntoisia tai yhteen sopimattomia laitteita tai ohjelmistoja;
 2. Käyttäjä rikkoo lakia tai käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen tai Sääntöjen vastaisesti;
 3. Käyttäjä huomautuksesta huolimatta rikkoo olennaisesti voimassa olevien Käyttöehtojen mukaisia velvoitteitaan.

Käyttäjä voi itse lopettaa Palvelun käyttämisen milloin tahansa. Rekisteröitynyt Käyttäjä voi poistaa rekisteröityessä antamansa tiedot Palvelusta. Mikäli Palveluntarjoaja on kohdan 4 perusteella alkanut hyödyntää Käyttäjän Aineistoa ennen kuin Käyttäjä on poistanut Aineiston Palvelusta, Palveluntarjoaja voi hyödyntää Aineistoa myös poiston jälkeen näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Palveluntarjoaja voi jatkaa Käyttäjän henkilötietojen käsittelyä Käyttäjän tekemän poiston jälkeen, mikäli tietosuojalainsäädäntö siihen oikeuttaa tai velvoittaa tietosuojaselosteessa kuvatuin perustein.

11. Vastuut

11.1 Palveluntarjoajan vastuu ja vastuunrajoitus

Palveluntarjoaja on velvollinen korvaamaan Käyttäjälle Palveluiden tuottamuksesta aiheutuneet, Asiakkaan osoittamat välittömät vahingot. Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu kuitenkin aina ensi sijassa saamatta jääneen Palvelun uudelleen toimittamiseen, milloin se on mahdollista, ja joka tapauksessa vain saamatta jääneen tai virheellisen Palvelun tai sen osan ostohintaan.

Palveluntarjoaja ei korvaa välillisiä tai välittömiä vahinkoja taikka vahinkoja, joita Palveluntarjoaja ei ole voinut kohtuudella ennakoida. Palveluntarjoaja ei myöskään korvaa Käyttäjän, Yhteistyökumppanin tai muun kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista johtuvia vahinkoja eikä Palveluntarjoajasta riippumattomasta syystä aiheutuvia vahinkoja.

11.2 Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa omasta toiminnastaan. Jos Käyttäjä rikkoo Sopimusta, hän on velvollinen korvaamaan aiheutuneet vahingot Palveluntarjoajalle. Edellä sanottua rajoittamatta, jos Käyttäjä liittää Palveluun viallisia tai häiriötä aiheuttavia laitteita, määrityksiä tai ohjelmistoja tai jos Käyttäjän ilmoittama vika aiheutuu Käyttäjän hallinnassa olevista laitteista, teleyhteyksistä, määrityksistä tai ohjelmistoista, Käyttäjä on velvollinen korvaamaan kaikki Palveluntarjoajalle mahdolliset siitä aiheutuvat vahingot, menetykset ja kulut, mukaan lukien rajoituksetta vikojen etsimisestä aiheutuneet kustannukset.

12. Sopimuksen siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Palveluntarjoajalla on oikeus ilman Käyttäjän suostumusta tai Käyttäjälle tehtävää ilmoitusta siirtää Sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle, jolle Sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus siirtää Sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.

Yhteistyökumppanien tai muiden kolmansien osapuolten käyttämistä Palveluiden kehittämisessä tai tarjoamisessa ei katsota Sopimuksen siirtämiseksi.

13. Ylivoimainen este

Osapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä (force majeure) pidetään sotaa, pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- ja vientikieltoa, työtaistelutoimenpiteitä, luonnonilmiöitä (kuten ukonilmaa, myrskyä ja tulvaa), tulta, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tms. vahinkoa, vesivahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, kolmannelta osapuolelta hankittujen tai kolmannen osapuolen hallussa olevien teleyhteyksien, Internet-yhteyksien tai laitteiden viallisuutta tai toimituksen viivästymistä, taikka sellaista kolmannesta osapuolesta johtuvaa seikkaa, joka on osapuolista riippumaton, tai muuta syytä, jota Osapuoli ei ole Sopimusta tehdessään kohtuudella voinut ottaa huomioon eikä voi estää tai voittaa sen vaikutusta. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan lisäksi tässä kohdassa mainituista seikoista johtuvat alihankkijan toimituksissa olevat virheet tai viivästykset.

Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellisessä kappaleessa mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

14. Sopimuksen muuttaminen

Palveluntarjoaja voi muuttaa tätä Sopimusta ilmoittamalla muutoksesta kunkin Palvelun internet-sivustollaan tai mobiili- tai tabletsovelluksessaan. Muutettua Sopimusta sovelletaan siitä ajankohdasta alkaen, jonka Palveluntarjoaja toteaa muutosta koskevassa ilmoituksessaan. Mikäli Käyttäjä ei halua noudattaa muuttunutta Sopimusta, hänen on lopetettava Palvelun käyttö.

15. Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

Palveluihin ja Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä, ratkaistaan riidat lopullisesti kantajan valinnan mukaan joko Helsingin käräjäoikeudessa tai vastaajan kotipaikan alioikeudessa. Kuluttajalla myös mahdollisuus viedä erimielisyys kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan Käyttäjän tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

16. Tietojen luovutukset viranomaisille

Palveluntarjoaja voi luovuttaa Käyttäjän tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

17. Palveluihin liittyvät erityisehdot

Tässä kohdassa kuvataan yksittäisiä Palveluja tai niihin liittyviä toiminnallisuuksia koskevia erityisehtoja, joita sovelletaan kyseisen Palvelun tai toiminnallisuuden käyttöön muiden näissä Käyttöehdoissa mainittujen ehtojen lisäksi.

17.1. E-kontakti.fi -palvelu

Ainoastaan oikeustoimikelpoisella, 18 vuotta täyttäneellä, luonnollisella henkilöllä on oikeus rekisteröityä käyttäjäksi. 

Käyttäjä voi käyttää Palvelua joko ilmaiskäyttäjänä tai maksullisena käyttäjänä, molemmat tavat edellyttävät rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi ja näiden Käyttöehtojen hyväksymistä. Ilmaiskäyttäjänä voit luoda sivustolle seuranhakuprofiilin ja selata muiden käyttäjien tietoja. Käyttäjä voi lähettää sivustolla toisille jäseniä viestejä tai lukea muilta saamiasi viestejä vain maksullisena käyttäjänä. 

Palvelu ei koskaan paljasta toisille käyttäjille Käyttäjän henkilöllisyyttä, vaan ihmiset sopivat keskenään, jos haluavat paljastaa henkilöllisyytensä toisilleen yksityisissä viesteissä. 

E-kontaktissa ei saa

 • Rikkoa Suomen lakia
 • Esittää rasistista tai muille vahingollista materiaalia
 • Esittää laitonta tai loukkaavaa materiaalia
 • Esittää väkivaltaa sisältävää kuvamateriaalia
 • Esittää pornografista sisältöä
 • Tarjota tai tiedustella seksipalveluita
 • Massapostittaa viestejä useille eri palstoille
 • Esittää asiatonta sisältöä muista käyttäjistä tai uhkailla muita käyttäjiä
 • Esiintyä toisena käyttäjänä
 • Antaa vääriä tietoja käyttäjätunnuksen tietoihin
 • Julkaista profiilissaan omia tai muiden henkilökohtaisia yhteystietoja kuten osoitetta, puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta. Yhteystietoja voi vaihtaa yksityisviesteissä jäsenten välillä. 
 • Esittää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia ja kopioida suoraa tekstiä muista julkaisuista
 • Markkinoida tai mainostaa tuotteita tai palveluita ilman City Digitalin lupaa
 • Käyttää palvelun sisältöä kaupallisiin tarkoituksiin ilman City Digitalin lupaa
 • Pyytää rahaa tai lahjoitusta
 • Esittää haittaohjelmia tai viruksia sisältävää materiaalia

Säännöt kuvien lisäämiseen

 • Sinulla täytyy olla kuvan tekijänoikeudet tai tekijänoikeuden haltijan lupa käyttää kuvaa
 • Kaikilta kuvassa esiintyviltä henkilöiltä täytyy olla lupa kuvan julkaisemiseen
 • Profiilikuvan tulee olla kasvokuva sinusta.

Käyttäjien välinen viestintä tapahtuu E-kontakti.fi:ssä yksityisviesteissä, muiden yhteystietojen julkaisu teksteissä tai kuvissa ei ole sallittua. Kaikki profiilit tarkistetaan käsin ennen niiden julkaisua. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Käyttäjän käyttäjätunnusta, Palvelusta saamaansa salasanaa tai muita Palvelun käyttöön tarvittavia tai liitettäviä tietoja, mikäli ne rikkovat Käyttöehtoja tai aiheuttavat ristiriitaisuuksia tai päällekkäisyyksiä Palveluntarjoajan tietojärjestelmissä. Jos haluat muuttaa nimimerkkisi, ota yhteyttä Palvelun asiakaspalveluun. 

Palveluntarjoajan tekemillä hinnoittelu- tai maksuperustemuutoksilla ei ole vaikutusta jo tehtyihin tilauksiin, vaan ne koskevat muutoksen voimaantulon jälkeen tehtäviä uusia tilauksia tai jatkettuja tilauskausia. 

Yksilöitäviä henkilökohtaisia tietoja ei koskaan julkaista missään Palvelun ulkopuolella ilman Käyttäjän lupaa. Palvelussa Käyttäjällä on mahdollisuus kieltää Jäsentiedot-kohdassa profiilinsa näyttäminen Palvelun etusivulla ja mahdollisuus antaa lupa profiilinsa käyttämiselle markkinoinnissa Palvelun ulkopuolisissa medioissa. Mikäli Käyttäjä kieltää käytön tai peruuttaa luvan ja pyytää tietojensa poistamista, poistetaan hänen aineistonsa näistä yhteyksistä viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. 

Palveluntarjoaja ei käytä Käyttäjän profiilia ilman Käyttäjän lupaa missään sivuston markkinoinnissa. Markkinointilupia Käyttäjä voi muokata Asetukset-sivuilla, kun Käyttäjä on kirjautunut sisään. 

Käyttäjälle voidaan kohdentaa erilaisten tuotteiden ja palveluiden mainontaa palvelussa ja sen ulkopuolella Käyttäjän asiakastietojen perusteella. Kohdentamiseen ei käytetä arkaluonteisia tietoja. Käyttäjä voi lakkauttaa asiakkuuden itse sivustolla poistamalla profiilin ja kaiken sen sisältämän tiedon, muun muassa kaikki viestit. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että kaikki hänen sivustolla käymänsä viestiliikenne poistetaan myös samalla muiden jäsenien viestilaatikoista, kun profiili poistetaan. Käyttäjä voi myös asettaa käyttäjäprofiilinsa ei-aktiiviseen tilaan ja palata myöhemmin aktivoimaan profiilinsa uudelleen. Ei-aktiivisen tilan jatkuttua kolme vuotta tiedot siirretään poistettavaksi ja ne hävitetään kolmen kuukauden sisällä. Tämän jälkeen vanhaa profiilia ei voi enää aktivoida.

18. Käyttöehtojen voimassaolo

Nämä Käyttöehdot tulevat voimaan 1.2.2022 ja ovat voimassa toistaiseksi.